عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع

این پژوهش بر آن می باشد که باور، اعمال و تعهدات معنوی را با نتایج مثبتی نظیر سلامت روانی و فیزیکی؛ رضایت مادی و ثبات؛ و عملکرد مثبت درون فردی مرتبط کند که باعث بهبود کیفیت بهتر زندگی می گردد( حسینی و همکاران، 2010 : 1).امروزه سازمانها با کارکنان رشد یافته ای مواجه اند که خواستار کار با معنا، کار هدفمند و محیط های کاری مساعد برای پرورش خلاقیت و استعدادهای خویش جهت بالندگی خود هستند. در واقع امروزه بیش از هر زمان دیگر کارکنان خود را در جهانی متلاطم و با تندبادی همیشگی می یابند که در حال تجربه ی فقدان معنا در زندگی خانوادگی و کار خود و احساس مداوم ویرانی و فلاکت معنوی هستند. این فقدان معنا، غالباً با احساس یاس و نا امیدی در محیط کار همراه شده که موانع بسیاری برای رشد کارکنان، فقدان معنا و هدف زندگی کاری آنان را به همراه داشته می باشد. از این رو ضرورت الزام یک کاوش و کنکاش معنوی در زندگی کاری آنان را به همراه داشته می باشد ( رستگار، 1385، به نقل از علی پناهی: 14-15).

آلوین تافلر در سال 1980 بحثی با عنوان ” موج سوم” تکنولوژی مطرح نمود، اما طبق ادعای فراگیر واگنر و جیمز کانلی، اینک ” موج چهارم” حرکت خود را در سازمانها آغاز نموده می باشد، این موج ، سازمان معنویت- محور می باشد. نهضت حرکت برای معنوی ساختن سازمان در هر دو بُعد تئوری و عملی مثل اینکهً آغاز شده می باشد. این موضوع بعنوان حرکت فرهنگی در همه جهان پذیرفته شده می باشد(فرایا و کانلی، 1999 و به نقل از علی پناهی، 1387: 2). لذا در سالهای اخیر پارادایم جدیدی تحت عنوان جایگاه معنویت در سازمان مورد توجه قرار گرفته می باشد. اما در ادبیات مربوط برای مطالعه معنویت بعنوان یک پدیده فرهنگی که ممکن می باشد بر رفتار سازمان تأثیر بگذارد و موجب تغییر در سازمان گردد، توجه چندانی صورت نگرفته می باشد(کواترو، 2004: 17). کواترو می نویسد: در طی 12 سال گذشته موضوع معنویت در محیط کار در صحنه کسب و کار و ادبیات مربوطه مطرح شده می باشد(کواترو، 2004: 228). وی در ادامه می افزاید:” در مورد ماهیت معنوی فطری در زندگی سازمانی مطالب زیادی نوشته شده می باشد، اما نه تا آنجا که این معنویت فطری به زبان عملیاتی مدون شده باشد، حداقل اینکه این کار بطور متناسب و جامع نبوده می باشد. علت اصلی این امر آن می باشد که ارائه مفهومی از معنویت سازمانی که مورد قبول همگان باشد غیرممکن می باشد، شاید در نتیجه همین نکته بوده می باشد که ریشه های دینی و تئوری های کلاسیک در نهضت جدید معنویت در محیط کار مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

بیشترینمطالعاتصورتگرفتهدرحوزه روانشناساندین،تحقیقاتمربوطبهرابطهدینومعنویتبا سلامترواناست.دراکثراینمطالعاتیکرابطهمثبت بینباورهایدینیومعنویتباسلامتروانافرادیافتشده می باشد. پسازگسترشمفهومهوشبهسایرقلمروها،ظرفیتها وتواناییهایانسانوبهخصوصمطرحشدنهوش هیجانیدرروانشناسی، امونز  اقدام به تدوینهوشمعنوینمود( زارع و همکاران، 1391: 59-60).اخیراً در واکنش به چالش های اخلاقی و عدم وجود معنویت در دنیای کسب و کار، تئوری رهبری و تحقیقات در پی اظهار ادبیات ” رهبری موثق” برآمده اند. در این پژوهش ما درمورد رهبری موثق(AL)[1] بحث خواهیم نمود، در این حین به اظهار تئوریک آن می پردازیم. در ادامه به تشریح 4 مضمون وثوق( اعتبار) می پردازیم که عبارتند از:

[1] . Authentic Leadership

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان