عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه هشتم: مدیریت رسانه، مدیریت سه مرحله‌ای پیام

این دیدگاه نیز بر عنصر پیام به عنوان مهم ترین عنصر محتوایی رسانه¬‌ها متمرکز می باشد اما توجه خود را از تأکیدِ صرف بر خود پیام و محتوای آن بر شیوه‌های تولید و توزیع پیام نیز معطوف می کند. به تعبیری، در این دیدگاه مدیریت رسانه، مدیریت سه مرحله‌ای پیام شامل تعیین، تولید و توزیع پیام می باشد.

با در گام اول آن چیز که مهم می باشد تعیین پیام‌هایی می باشد که بایستی تولید و عرضه شوند. به تعبیری، گام اول در سیاستگذاری و مدیریت پیام و به تعبیری مدیریت رسانه‌ای بایستی در نهایت دقت و توجه صورت گیرد. در گام دوم شیوه تولید پیام و قالب آن جلوه می کند. این مرحله نیز مرحله مهمی می باشد زیرا که اگر پیام مورد نظر در مرحله اول به شکل و شیوه مناسب تهیه و تولید نشود، هرقدر هم پیامِ رسانه غنی و پراهمیت باشد ممکن می باشد ارزش خود را از دست بدهد. گام پایانی شیوه توزیع و پخش پیام می باشد. اینکه پیام چگونه، در چه زمانی و توسط چه کسی ارائه گردد. در توزیع پیام بایستی ملاحظات خاص اجتماعی، شرایط جامعه و گفتمان‌های مسلط و… همه رعایت شوند. نهایتاً مکانیزم بازخورد در فرایند سه مرحله‌ای مدیریت پیام، اطلاعاتی می باشد که در مورد پیام توزیع شده از جامعه، هدف و مخاطبان پیام به گونه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می گردد و از آن اطلاعات در جهت اصلاح و رفع کاستی‌های احتمالی در مراحل تعیین و تولید پیام بهره گیری می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی