عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصه ی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده ها

بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده ها، جهت ارزیابی نسبی واحد ها، نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی ماهیت الگو و بازده به مقیاس آن می باشد؛ که در زیر به تشریح هر یک پرداخته می گردد.( مهرگان، 1385)

1-2-8-2 ماهیت الگوی مورد بهره گیری

ماهیت ورودی: در صورتی که در فرایند ارزیابی، با ثابت نگه داشتن سطح خروجی ها، کوشش در حداقل سازی ورودی ها داشته باشیم، ماهیت الگوی مورد بهره گیری، ورودی محور می باشد.

ماهیت خروجی: در صورتی که در فرایند ارزیابی، با ثابت نگه داشتن سطح ورودی ها، کوشش در افزایش سطح خروجی ها داشته باشیم، ماهیت الگوی مورد بهره گیری، خروجی محور می باشد.

علت انتخاب دیدگاه برای یک مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی نسبی عملکرد واحدها، این می باشد که در بعضی موارد مدیریت واحد، هیچ کنترلی بر اندازه خروجی نداشته و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت می باشد ( مانند نیروگاه برق). در این موارد اندازه ورودی ها به عنوان متغیر تصمیم می باشد، پس دیدگاه ورودی محور مورد بهره گیری قرار می گیرد و بر عکس در بعضی از موارد اندازه ورودی ثابت و مشخص می باشد و اندازه تولید (خروجی) متغیر تصمیم می باشد. در چنین شرایطی دیدگاه خروجی محور مناسب می باشد. پس ماهیت، در مدلها و روشهای کارایی، مرتبط با جهتی می باشد که برای بهبود واحد ناکارا انتخاب می گردد.(مهرگان، 1385)

2-2-8-2 بازده به مقیاس الگوی مورد بهره گیری

بازده به مقیاس مفهومی می باشد بلندمدت که منعکس کننده نسبت افزایش در خروجی به ازاء افزایش در اندازه ورودی ها می باشد. این نسبت می تواند ثابت، صعودی یا نزولی باشد. نسبت بازده ثابت به مقیاس وقتی صادق می باشد که افزایش در ورودی ها به همان نسبت موجب افزایش در خروجی می گردد.

برای مثال اگر نیروی کار و سرمایه دو برابر گردد، نتیجه آن دو برابر شدن اندازه محصول می گردد. بازده صعودی به مقیاس آنست که اندازه خروجی به نسبتی بیش از اندازه افزایش در ورودی ها افزایش یابد و در صورتیکه اندازه افزایش در خروجی ها کمتر از نسبتی باشد که ورودی ها افزایش داده شوند، بازده نزولی نسبت به مقیاس ایجاد شده می باشد. (فرجی، 1388)

اندرسون معتقد می باشد که یک تابع تولید تک مقداری ممکن می باشد تمام سه نوع بازده به مقیاس فوق الذکر را در برگیرد. همچنین بعضی از اقتصاددانان فرض می کنند که تاع تولید برای مقدار کمی از ورودی ها بازده فزاینده به مقیاس دارند که با افزایش بیشتر در ورودی ها پس از عبور از مرحله بازده ثابت، مرحله بازده کاهشی به مقیاس تولید به وجود خواهد آمد.( کرامتی، 1382)

  • بازده به مقیاس ثابت: بازده به مقیاس ثابت به آن معناست که هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می کند.
  • بازده به مقیاس متغیر: بازده به مقیاس متغیر بدین معنی می باشد که هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها، کمتر از آن و یا بیشتر از آن را تولید می کند.

( بازده به مقیاس صعودی: با ورود مضربی از ورودی ها، بیش از مضرب آن، خروجی ها تولید گردد.

بازده به مقیاس نزولی: مضربی از ورودی ها نتواند همان مضرب از خروجی ها را تولید کند و مضرب خروجی ها کمتر از ورودی ها باشد).

چارنز، کوپر و رودز همچنین در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک ارتباط تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودی ها و خروجی ها به صورت زیر رسیده اند:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای