عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد

کیفیت و اثربخشی مدیریت نظام اجرایی، عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه های توسعه و رفاه ملت هاست. بالا بودن هزینه های سازمانی و تامین این هزینه ها از محل منابع معمولی که روز به روز محدودتر می گردد و پایین بودن اثربخشی این سازمان ها، دولت ها را به این فکر انداخته می باشد که اندازه تحقق اهداف سازمان را مورد توجه قرار دهند. در نظر داشتن نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولاتی که سازمان ها ارائه می کنند و همچنین تامین رضایت شهروندان، در نظر داشتن مدیریت و ارزیابی عملکرد آن را الزامی می سازد. در مورد ارزیابی عملکرد تعاریف مختلفی هست که در ادامه به بعضی از آن ها تصریح شده می باشد:

  • ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که همه سازمان ها بایستی آن را انجام دهند. آن ها ممکن می باشد این کار را بصورت کاملا سیستماتیک و یا بصورت خیلی سریع، خاص و ویژه انجام دهند. اما به هر حال شرکت ها برای بهبود، بایستی ارزیابی عملکرد داشته باشند(پارکر، 2000).
  • فرآیند ارزیابی عملکرد، فرآیندی می باشد که به سازمان این فرصت را می دهد که معضلات را شناسایی کند و اقدام صحیح را قبل از اینکه معضلات بزرگ شوند انجام دهد)کوینگ، 2000).
  • ارزیابی عملکرد عبارتست از فرآیندی همیشگی، که طی آن اندازه تحقق اهداف اندازه گیری می گردد. در این اندازه گیری کارایی و اثربخشی منابع مورد بهره گیری و فرآیندهای انجام کار، کیفیت محصولات)خروجی فرآیندها) و اجرای برنامه ها مورد مطالعه قرار می گیرند(غلامی و نورعلیزاده، 1382).
  • ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که فعالیت های سازمان را بگونه ای اندازه گیری می کند تا سازمان در سایه بهبود فعالیت ها، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در سازمان را بهبود بخشد، همچنین از ماموریت سازمان پشتیبانی نماید(شعری و جبل عاملی، 1384).
  • ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از ارزیابی اندازه موفقیت مستخدم در کارش، بویژه نوعی ارزیابی که به عنوان بخشی از یک شیوه سازمانی انجام می شود. شیوه ای که در آن ارزیابی بطور مستمر انجام می شود، سوابق ارزیابی و نتایج نگهداری می شوند و برای بهبود عملکرد اقدامی انجام می شود. گاهی بطور اختصار آن را ارزیابی می گویند(صائبی،1371).
  • اندازه گیری عملکرد بعنوان فرآیند کمی سازی اثربخشی و کارایی تعریف می گردد(اولیاء، 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چنانچه ملاحظه می گردد در تمامی تعاریف ارزیابی عملکرد به عنوان فعالیتی برای بهبود در نظر گرفته شده و این ارزیابی نه تنها در سطح کارکنان بلکه در کل سازمان انجام خواهد گردید .ارزیابی عملکرد تا آنجا اهمیت دارد که کانجی(2000) اولین شرط ترقی و پیشرفت و نهایتا دستیابی به برتری کار را توسعه و تکمیل سیستمی برای سنجش عملکرد می داند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای