عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-                    نسبت رسانه و اخلاق

پس از ارائه‌ی تعاریف مختلف از مفاهیم کلیدی نوشتار، ترابط میان اخلاق و رسانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از دید بسیاری از محققین اخلاق شرط مهمی برای موفقیت یک سازمان می‌باشد. زیرا رویکرد این نوشتار مدیریتی می باشد و امروزه رسانه‌ها را نیز در قالب سازمان تعریف می‌کنند، اهمیت اخلاق در رسانه را می‌توان با موضوع سازمان مرتبط دانست. برای مثال سید جمال‌الدین اسد‌آبادی در مقاله‌ای که در باب فواید روزنامه (که خود یک نوع رسانه می‌باشد) نوشته می باشد در 19 بند به‌این فواید تصریح می کند که سه بند اول آن به اخلاق مربوط می گردد. این تقدم نشانه:

  1. اهمیت کارکرد اخلاقی رسانه‌ها برای وی.
  2. احتمالا توجیه وجود این ابزارها در جوامع سنتی و اخلاق گرا که رسانه‌ها را بعضیا گسترش دهنده رذائل تلقی می‌کرده اند.
  3. بیانگر توجه اخلاقی سید جمال و دیگر پیشگامان تجدد دینی به رسانه‌هاست.

از نگاه سید، جریده از آن جهت می‌تواند مفید باشد که «مسابقات می‌نماید در نشر فضلیت در باب فضایل اولا برای محمدت حقه که جزای صاحب فضیلت می باشد و ثانیا از برای حث دیگران بر اکتساب فضایل و مبادرت می کند بر ذکر رذائلی که ضررهای متعدی می باشد به جهت کنح (بازداشتن) صاحب رذیله و رجر سائر ناس از ارتکاب مثل آن (و) منافع اخلاق جمیله را به ادله واضحه و بیابات شافیه به نهجی که عوام از آن فایده گیرد و خواص نیز بی بهره نماند، هر روز در اعمده [افعال] خود داد می‌نماید و مساوی صفات خسیسه دنیه را و مضرت آنها را در عالم انسانی به عبارات دلپذیر تبیین و بسط می‌دهد» ، (جعفری نژاد، مطالعه بعضی از حیطه‌های اخلاق حرفه‌ای و رسانه)

جدا از متفکرین اسلامی، متفکرین غربی نیز بر اهمیت اخلاق برای مدیریت یک سازمان صحه گذاشته اند، برای مثال پیتر دراکر در اهمیت اخلاق ورزی مدیران به ویژه مدیران عالی می‌گوید: «اگر مدیر فاقد اخلاق نیکو باشد یا درستکار نباشد، روح و حیات سازمان را تباه می کند.» نکته مهم این می باشد که بهره وری را می‌توان با سازو کارهای مختلف اندازه گیری نمود، اما قوت و ضعف اخلاقیات در سازمان، عاملی می باشد که حساسیت آن به مراتب بیشتر از بهره وری می باشد». (ملایری، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه)

بعضی نیز نیل به اهداف سازمان را به اخلاق گره زده اند و گفته اند”با در نظر داشتن آثار مثبتی که اخلاق دارد، می‌توان گفت یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها، اخلاق می باشد. هر قدر اخلاق در سازمان‌ها از سوی مدیران و کارکنان مورد توجه قرار گیرد، سازمان در نیل به اهداف پیش بینی شده توفیق بیشتری خواهند داشت. امروزه اصول اخلاق یک پیش شرط در مدیریت سازمان‌ها به شمار می رود. اگر بپذیریم که کارکردهای مدیریت در معانی واقعی مرتبط با مسئولیت و مسئولیت پذیری می باشد و مسئولیت را از پایبندی به رعایت اصول اخلاقی منبعث بدانیم، به‌این اصل اساسی می‌رسیم که اخلاق دانشی می باشد که بایستی بر مبنای سیرت منطقی و عقلانی پشتیبانی گردد. ضعف در سیستم اخلاقیات منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی می گردد. امروزه موفقیت را برگرفته از اخلاق و اخلاق را مرتبط با اعتمادآفرینی فرض می‌کنند. (ملایری، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه)

حال که اهمیت اخلاق برای سازمان‌ها از دیدگاه افراد مختلف مطرح گردید، موضوع اخلاق و اهمیت آن را در رسانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زیرا نقطه‌ی کلیدی در مدیریت رسانه برای تاثیرگذاری مطلوب و درست اخلاقی برکارکنان، اخلاقی شدن رسانه‌ها می‌باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد