عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مروری بر مبانی نظری سنجش کارائی

1-5-2 مفهوم بهره وری و کارائی:

عملکرد هر وسیله، فرد یا سازمان را از جهات متفاوتی می توان ارزیابی نمود. یک نوع روش ارزیابی عملکرد را با نام معیار سودمندی یا کارائی می نامند. در پی تکامل دانش بشری در مسائل اقتصادی، اصطلاحات کارائی، بهره وری نیز بتدریج از نظر شکل و محتوا توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده می باشد. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی[1]در سال 1766 میلادی ارائه شده و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر بهره وری را به صورت ” قدرت و توانایی تولید کردن” تعریف نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیق تری پیدا نمود. و به معنای ارتباط ای بین محصول( ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول معرفی شده که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی[2] در سال 1900 ارائه گردید. در سال 1950، سازمان همکاری های اقتصادی اروپا تعریف کاملتری از بهره وری را به این شکل ارائه نمود که” بهره وری خارج قسمت محصول به یکی از عوامل تولید می باشد”. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری انرژی و بهره وری نیروی کار بسته به اینکه محصول در ارتباط با سرمایه، انرژی و بهرو وری نیروی کار مورد مطالعه قرار گیرد، نام برد.

بعبارت دیگر بهره وری هر عامل تولید عبارت می باشد از خارج قسمت محصول به آن عامل تولید، که تعریف بهره وری جزئی می باشد ( میبدی، 1384، ص25).

کارائی، احتمالآ با اتکا به مفهوم “کارائی کامل” در مهندسی مکانیک و تلفیق آن با مفاهیم عالی در مدیریت صورت گرفته می باشد. برای داشتن کارائی کامل بایستی به ایده آل توجه داشت و با فرض اینکه ستاده ایده آل همواره بیشتر یا مساوی ستاده واقعی می باشد، نسبت جدید کارائی بین صفر و یک به صورت زیر تعریف می گردد:

E=عملکرد ایده ال/ عملکرد واقعی

بر این اساس مفهوم عملکرد ایده ال را می توان اینگونه بیان نمود که یک شرکت در محیط رقابتی همواره کوشش می کند مجموعه ای از ویژگی ها را کسب کند تا بهترین یا موفق ترین شرکت بین رقبا گردد (اخوان، 1384: ص56).

[1] . Quisni

[2] . Erly

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای