عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش کلی پژوهش

از آنجایی که در این پژوهش قصد داریم تا به مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و رهبری موثق بپردازیم پس روش پژوهش توصیفی(غیرآزمایشی) و از نوع پژوهش کاربردی- پیمایشی می باشد.

1-1-4 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش شامل مطالعه مباحث علوم رفتار سازمانی، بویِژه مباحث مربوط به رهبری سازمانی و معنویت می باشد.

2-1-4  قلمرو مکانی-جامعه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش ” فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران” می باشد. این اداره در مجموع دارای 185کارمند و مدیر می باشد.

3-1-4  قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش از تیرماه 1391 تا آذرماه 1392 می باشد و پرسشنامه های پژوهش در تابستان 1392 توزیع گردید.

4-1-4 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

به علت محدود بودن تعداد اعضای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین (185 نفر) از روش نمونه گیری سرشماری بهره گیری می گردد.

5-1-4 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشهای کتابخانه ای، مطالعه اسناد، نظر خواهی از اساتید و توزیع پرسشنامه بسته- پاسخ با حضورمحقق در سازمان مورد مطالعه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان