عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد

شرایط زیر اساسی ترین خواص یک نظام ارزیابی کاربردی و موثر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نظام ارزیابی بایستی جامع بوده و تمام شرایط و جوانب فعالیت های واحدها را مدنظر قرار دهد. جامعیت سیسیتم، نتایج حاصل از سنجش را قابل استناد می سازد و به مدیران امکان می دهد با اطمینان کامل نتایج مطالعه ها را در تصمیم گیری ها مد نظر قرار دهند.
  • در تدوین نظام تا جایی که خللی به جامعیت آن وارد نباشد بایستی از پیچیدگی آن جلوگیری گردد. تداوم سنجش در گرو ساده و کاربردی بودن سیستم می باشد اگر این طور نباشد نظام ارزیابی در کوتاه مدت کنار گذارده شده و غیر قابل مصرف می گردد.

چنین نظامی با اطلاعات مهمی که درمورد کیفیت عملکرد و تخصیص منابع و واحدها در اختیار مدیران می گذارد، پشتیبانی قوی برای تصمیم گیری های مهم مدیریتی در تخصیص سرمایه، ترکیب نیروی انسانی، تغییر روشها و سازماندهی نهادهاست(Charnes et al, 1978).

3-2 روش های موجود ارزیابی کارایی شعب بانک

درجه بندی شعب که هم اکنون در سطح بانک ها به صورت دوره ای انجام می گردد یکی از شیوه های متداول سنجش و طبقه بندی واحدها می باشد که با در نظر داشتن نقایص متعدد نمی تواند به گونه کامل جایگزین یک سیستم ارزیابی عملکرد گشته و پاسخگوی قابلیت های مورد انتظار از یک نظام سنجش جامع و اصولی باشد. دلیل این امر در سه بخش کلی قابل مطالعه می باشد:

  • به گونه کلی، درجه بندی شعب صرف نظر از شیوه اجرا، صرفآ بر پایه ستاده های شعب انجام می گردد و منابع مورد بهره گیری شعبه اعم از پرسنل، ساختمان، اثاثیه و ملزومات و غیره، تاثیری در درجه آن نخواهد داشت، درنتیجه اتلاف منابع از نظر دور می ماند و درجه بندی گرچه در جای خود کاربردهایی داشته، اطلاعات ارزشمندی در اختیار سازمان قرار می دهد، لکن در خصوص شیوه تخصیص منابع و تشخیص ناکارایی ها کمک شایانی به مدیران و کارشناسان نمی کند و نمی تواند به عنوان یک نظام ارزیابی عملکرد تأثیر راهبردی مجموعه به سمت کارایی و تخصیص بهینه منابع را اعمال نماید.
  • شیوه های متداول درجه بندی بانک ها عمدتآ شیوه های تجربی بوده و از یک چارچوب علمی برخوردار نیستند. در روش های معمول برای بدست آوردن امتیاز شعب، فاکتورهای تعریف شده، مربوط به فعالیت های متنوع بانکی به شکل های مختلف با در نظر گرفتن ضرایبی ترکیب می گردد. ضرایب پارامترها عمومآ با در نظر داشتن سودآوری یا تأثیر مدیران شعب در افزایش(کنترل) آنها در مقایسه با سایر پارامترها تعیین می گردد و در شیوه های معمول دقت ضرایب تعیین شده چندان قابل دفاع نیست. شیوه ترکیب شاخص های این ضرایب و نحوه تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده همگی تجربی و بر پایه شناخت اطلاعات کارشناسان بانک ها هستند، دانش کارشناسان گرچه بسیار ارزشمند می باشد لکن در فرایند ارزیابی، چنانچه تولید اطلاعات در یک چهارچوب علمی و تحلیل آنها بر پایه دانش کارشناسان صورت پذیرد، ثمربخش تر خواهد بود.
  • اساس درجه بندی مقایسه دستاورد حاصل از فعالیت بانکی شعب با یکدیگر می باشد و با در نظر داشتن تنوع فعالیت های بانکی و عدم امکان مقایسه چند نوع ستاده به گونه همزمان در روش های ترکیبی فعلی امر ترکیب پارامترهای مشخص قابل مقایسه، امری اجتناب ناپذیر می باشد. این شیوه موجب می گردد که حدود اختیار شعب در هر یک از پارامترها دارای سقف بوده و چنانچه شعبه ای به اقتضای جایگاه منطقه ای خود امکان فعالیت در زمینه خاصی را نداشته باشد با کوشش بیشتر در بخشی دیگر نمی تواند کاستی خود را در این زمینه جبران نماید. به عنوان مثال، چنانچه شعبه ای در منطقه ای واقع شده باشد که ظرفیت پایینی برای جذب تسهیلات داشته باشد در این صورت شعبه با فعالیت بیشتر در امر جذب سپرده نمی تواند کاستی خود را در بخش تسهیلات را که صرفآ به دلیل جایگاه مکانی به آن دچار شده می باشد جبران نماید این مدلهای غیر جبرانی، شعب را در بهره گیری بهینه از مزیت منطقه ای خود دچار بی انگیزگی می کنند (امامی میبدی، 1384).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای