عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش پارامتری

در روشهای پارامتری مرز کارا با بهره گیری از مفهوم تابع تولید بدست آورده می گردد. تابع تولید تابعی می باشد که بیشترین خروجی ممکن را از ترکیب ورودی ها فراهم می کند، پس اگر مقدار خروجی را با Q و ورودی را با  نشان دهیم تابع تولید را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

در تابع تولید فرض بر این می باشد که از ورودی ها به گونه کامل بهره گیری می گردد، به بیانی دیگر Q حداکثر خروجی می باشد که می توان با بهره گیری از ترکیب عوامل  تولید نمود(شایان، 1388).

در این روش، آغاز یک شکل خاص برای تابع تولید در نظر گرفته می گردد و سپس با یکی از روش های برآورد توابع که در آمار و اقتصاد سنجی مرسوم می باشد، ضرایب مجهول(پارامترهای) این تابع برآورد می شوند. زیرا در این روش ها پارامتر یا پارامترهایی از تابع برآورد می شوند، به آنها روش های پارامتری می گویند. در این روش عملکرد هر واحد نسبت به یک معادله رگرسیون بهینه شده مشخص می گردد. از مهمترین روش های پارامتری می توان به روش های ذیل تصریح نمود:

 • روش تولید تابع مرزی قطعی
 • روش تولید تابع مرزی قطعی آماری
 • روش تولید تابع مرزی تصادفی (احمد پور، 1385).

2-7-2 روش های ناپارامتری

دسته دوم یا روش های ناپارامتری نیازی به برآورد تابع تولید ندارد در این رویکرد عملکرد یک بنگاه یا واحد تصمیم گیرنده را با بهترین عملکرد بالفعل بنگاه های داخل آن صنعت مطالعه می کند. فارل برای نخستین بار روش های غیر پارامتری را مطرح نمود و با بهره گیری از خروجی و ورودی ها برازش داد که حاصل برازش فوق یک تابع شکسته خطی به وجود آورد. مقاله فارل اساس کار تحقیقات بعدی در سال 1978 و ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها گردید. محققان در سالهای بعد تحلیل اولیه فارل را که در حالت تک خروجی – چند ورودی مطرح شده بود به حالت چند ورودی و چند خروجی تعمیم دادند. برای تشخیص کارایی یک واحد خاص بایستی حد استانداردی وجود داشته باشد که این امر مستلزم در نظر گرفتن واحد هایی با ویژگی مشابه می باشد.

مهمترین روش های ناپارامتری عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • روش تحلیل پوششی داده ها
 • روش تحلیل مولفه های اصلی
 • روش تاکسونومی عددی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

 1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
 2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
 3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای