عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-2 هوش معنوی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تعریف آمرام[1]، هوش معنوی توانایی بکارگیری منابع ارزشها و کیفیت های معنوی می باشد به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش و سلامت روحی و روانی را ارتقا دهد(آمرام، 2007: 2). هوش معنوی چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارتها و توانایی های موردنیاز می باشد به گونه ای که با بهره گیری از معنویت اندازه انطباق پذیری افزایش می یابد(آمرام، 2009 و به نقل از سجادی، 1390). هوشمعنویبهزندگیدرونیذهنوارتباطآنباهستی ووجوددرجهانمربوطاست.هوشمعنویتواناییفهمیدن عمیقسؤالاتمعنویوبینشدرونیوازسطحهایچندگانه هوشاست. هوشمعنویهوشیاریکاملدرونی،آگاهی عمیقازجسم،ماده،روانومعنویتاست. هوشمعنوی بیشترتواناییذهنیفردیاستوبهفرد،روابطبینفردیو روانمربوطاست. نگرشآگاهیازخود،ارتباطبامتعالی، دیگران،زمینوموجوداتهستیاست( زارع و همکاران، 1391: 60).

ویگل ورث در سال 2003، هوش معنوی را اینگونه تعریف می کند؛ هوش معنوی توانایی اقدام همراه با آگاهی و ترحم را دارد در عین حال که سلامت و آرامش درونی و بیرونی را صرف نظر از شرایط حفظ می کند( ویگل ورث، 2003: 4). در واقع هوش معنوی یک هوش ذاتی انسانی می باشد و همانند هر هوش دیگری می تواند رشد کند، این بدین معناست که می توان آنرا توصیف و اندازه گیری نمود. ایمونز هوش معنوی را نوعی هوش غایی که مسائل معنوی و ارزشی را به ما نشان می دهد(سجادی،1390: 6). زوهار و مارشال (2000) عقیده دارند که این هوش موجب می گردد که فرد در برابر رویدادها و حوادث زندگی بینشی عمیق بیابد و از سختی های زندگی نترسد و با صبر و تفکر با آنها مقابله کند و راه حل های منطقی و اساسی برای آنها بیابد. مک شری و همکارانش در سال 2002 اینگونه تاکید می کنند که هوش معنوی زیربنای باورهای فرد می باشد که سبب اثرگذاری بر عملکرد وی می گردد بگونه ای که شکل واقعی زندگی را قالب بندی کند.

هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطاف پذیری و خودآگاهی بشر شده می باشد، بطوری که در برابر معضلات و سختی های زندگی بردباری و صبوری بیشتری دارند. در واقع هوش معنوی ظرفیتی برای الهام می باشد و با شهود و توجه کل نگری به جهان هستی در حستجوی پاسخی برای پرسش های بنیادین زندگی و نقد سنتها و آداب و رسوم می باشد( سجادی، 1390: 38 و زارع و همکاران، 1391: 60).

وگان[2] معتقداستکههوشمعنوی،یکیازانواع هوشهایچندگانهاستکهبهطورمستقلمیتواندرشدو توسعهیابد. هوشمعنوینیازمندشیوههایمختلفشناختو وحدتزندگیدرونیذهنوروحبازندگیدردنیایهستی می باشد. هوشمعنویمیتواندبهوسیلهتلاش،جستجوو تمرین پرورشیابد.انسانبرایکسبقدرتتشخیصدر تصمیمگیریهاییکهبهرشدسلامتنفسوروانکمک می ‌کند،نیازمندهوشمعنویاست( زارع و همکاران،1391: 60). در جدولزیرتعاریفدیگرهوشمعنوی که در سال 1391 توسط دکتر زارعی و همکارانش بطور مختصر دسته بندی شده می باشد را ارائهمی دهیم.

[1]. Amram

[2] . Vaughan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان