عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست شکل ها

شکل (1- 1) عوامل موثر بر هوش معنوی  ………………………………………………………………………………………………………. 8

شکل( 2- 1) مدل مفهومی پیشنهادی اولیه  …………………………………………………………………………………………………….. 9

شکل(3- 1)مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….. 10

شکل(1- 2) هرم هوش های چندگانه…………………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل (2- 2)رشد هوش معنوی از دیدگاه کسیک……………………………………………………………………………………………… 49

شکل(3-2) ویژگی ها و رفتارهای هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………..53

شکل(4-2)  مثالی از ربع اول ” آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی/ معنوی”……………………………………………………..54

شکل(5-2) سازه رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………. 78

شکل( 6-2) مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 106

شکل(1-4)مدلمعادلاتساختاریدرحالتتخمینضرایبمسیر ………………………………………………………………… 130

شکل(2-4) مدلمعادلاتساختاریدرحالتمعناداریضرایب (t-value) …………………………………………………….130

 

فهرست جدول ها

جدول( 1- 1) ویژگی های هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………… 9

جدول (1-2) انواع برداشت های ارائه شده از هوش …………………………………………………………………………………………..16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول)2-2(رویکردهای مختلف در ارتباط با معنویت…………………………………………………………………………………………. 22

جدول(3-2)جهتگیری های مختلف نسبت به دین و معنویت ……………………………………………………………………………. 24

جدول)4-2( تعاریف ارائه شده از هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………….. 26

جدول)5-2( مقایسه هوش عقلایی، عاطفی و معنوی ……………………………………………………………………………………… 31

جدول(6-2) مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف …………………………………………………………………………………………. 33

جدول(7-2) مولفه های هوش معنوی از منظرهای مختلف ……………………………………………………………………………… 45

جدول(8-2) ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگلورث …………………………………………………………………………………………. 52

جدول(9-2) تفاوت های رهبری و مدیریت …………………………………………………………………………………………………… 60

جدول (10-2) تعاریف انواع سبک های رهبری ……………………………………………………………………………………………… 62

جدول(11-2)رهبری موثق از دیدگاه پاسخگویی …………………………………………………………………………………………….. 80

جدول(12-2) گرایش و علاقه مندی روزافزون پژوهش های معنویت در سازمان ………………………………………………. 85

جدول (1-3)طیف لیکرت پرسش های مربوط به هوش معنوی ………………………………………………………………………. 110

جدول( 2-3) طیف لیکرت پرسشهای مربوط به رهبری موثق …………………………………………………………………….. 110

جدول( 3-3) مولفههاوگویه هایمرتبطباهریکازمتغیرهایتحقیقدرپرسشنامه …………………………………… 112

جدول(4-3)  نتایج آزمون پایایی مؤلفه ها …………………………………………………………………………………………………… 114

جدول( 1-4) وضعیت جنسیت مشارکت کنندگان ………………………………………………………………………………………… 120

جدول( 2-4) وضعیت سنی مشارکت کنندگان …………………………………………………………………………………………….. 121

جدول( 3-4) وضعیت تجربه کاری مشارکت کنندگان …………………………………………………………………………………… 122

جدول( 4-4) وضعیت تحصیلی مشارکت کنندگان ……………………………………………………………………………………….. 123

جدول( 5-4) سطح سازمانی مشارکت کنندگان …………………………………………………………………………………………..  124

جدول(6-4)میانگین، انحراف معیار و ماتریسهمبستگیبینمتغیرهایتحقیق ……………………………………………. 125

جدول( 7-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر هوش معنوی ……………………………………………………………………….. 126

جدول( 8-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری موثق ………………………………………………………………………. 128

جدول( 9-4) معیارهای برازش مدل ساختاری متغیرها ………………………………………………………………………………… 129

جدول( 10-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق) ……………………………………….. 131

جدول( 11-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق) ……………………………………….. 131

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) نمودارمیلهایمربوطبهفراوانیجنسیت …………………………………………………………………………………. 120

نمودار (2-4) نمودارمیلهایمربوطبهفراوانیسن ………………………………………………………………………………………. 121

نمودار (3-4) نمودارمیلهایمربوطبهفراوانی تجربه کاری …………………………………………………………………………… 122

نمودار (4-4) نمودارمیلهایمربوطبهفراوانیسطح تحصیلات ……………………………………………………………………. 123

نمودار (5-4) نمودارمیلهایمربوطبهفراوانیسطح پست سازمانی ……………………………………………………………….. 124

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان