عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-8 معنویت[1]

در لغت نامه دهخدا، معنویت به معنای معنوی بودن می باشد و معنوی یعنی: منسوب به معنی، حقیقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی( دهخدا، 763). فرهنگ لغت آکسفورد نیز معنویت را اینگونه معنی کرده می باشد:” حالت یا ویژگی علاقمندی و در نظر داشتن مسائل معنوی به عشق یا دلبستگی به پدیده های معنوی”.

در تعریف آمرام، هوش معنوی توانایی بکارگیری منابع ارزشی و کیفیت های معنوی می باشد به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش و سلامت روحی و روانی را ارتقا دهد(آمرام، 2007: 2).

 • رهبری موثق[3]

لاتانز و آویلیو[4] رهبری موثق را ” فرایندی می دانند که از توانمندی های روانی درست و قراین سازمانی توسعه یافته نشات می گیرد که نتایج آن هم در خودآگاهی بیشتر و رفتارهای درست خودتنظیمی در رهبران و همکاران باعث خودشکوفایی می گردد( سکتون، 2007: 1).

 • خودآگاهی[5]

تصریح دارد به فهمیدن اینکه یک فرد چگونه هدایت میشود و دنیا را معنی می کند و نحوه برداشت وی از فرایندها برنگرش فرد در طول زمان تاثیر دارد. همچنین خودآگاهی به پی بردن نقاط قوت و ضعف فردی تصریح کرده و  شناختن ماهیت وجودی خویش که شامل بازگویی خویش به دیگران و پی بردن به اندازه نفوذی که فرد بر سایرین دارد.

 • شفافیت در روابط[6]

اظهار اعتماد به سایرین. مثلاً افزایش اعتماد و شناخت از طریق بازگویی درست خصوصیات و بازگو کردن آزادانه خصوصیات و اظهار نحوه تفکر صحیح و احساسات فردی در حالی که  کوشش در برطرف کردن عواطف نادرست نماییم.

 • پردازش متعادل[7]

نشان دهنده این می باشد که این افراد بطور هدفمندانه ای تمام اطلاعات مرتبط را قبل از اتخاذ تصمیم مطالعه می کنند. همانند کسانی که در پی کسب دیدگاه هایی هستند که جایگاه آنها را عمیقاَ به چالش می کشاند.

 • جنبه های درونی اخلاق[8]

تصریح به درونی سازی و هماهنگی در خودتنظیمی دارد. داشتن نظم در خود تنظیمی با بکارگیری استانداردهای معنوی درونی و ارزش های گروهی، سازمانی و هنجارهای اجتماعی، و اعمال نتایج آن در تصمیمات و رفتارها که متناسب با این ارزشهای درونی شده باشد(نیدر و اسکریشیم، 2011: 1147).

 

1-9 اختصار فصل

در این فصل پس از اظهار مسئله و ارائه موضوع مورد مطالعه و تبیین اهیمت آن، سوالات و فرضیه و اهداف پژوهش مطرح گردید و پس از ارائه مدل مفهومی پژوهش، روش شناسی پژوهش مانند نوع پژوهش، روش های گردآوری اطلاعات، روش نمونه گیری، قلمروهای پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شدند. در پایان نیز بمنظور آشنایی خواننده با مفاهیم و اصطلاحات این پژوهش، به تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش پرداخته گردید.

1.Spiritualis

 1. 1. Spirituality Intelligence
 2. Authentic Leadership
 3. Luthans and Avolio
 4. Self-Awareness
 1. Relational Transparency
 2. Balanced Processing
 3. Internalized Moral Perspective

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان