عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه چهارم. ماتریس مدیریت رسانه

در دیدگاه چهارم مدیریت رسانه، کارکردهای مدیریت با کارکردهای رسانه ادغام شده و تشکیل ماتریسی را می دهند که اصطلاحاً به آن ماتریس مدیریت رسانه اطلاق می گردد (روشندل اربطانی، مفهوم شناسی مدیریت رسانه) اگر کارکردهای اساسی مدیریت را شامل طرح ریزی (برنامه ریزی)، سازماندهی، هدایت و کنترل بدانیم و کارکردهای اصلی رسانه‌های جمعی را کارکردهای خبری (اطلاع رسانی)، آموزشی، سرگرمی و ترویجی (ارشادی) در نظر بگیریم از ترکیب چهار کارکرد اساسی مدیریت با کارکردهای چهارگانه رسانه ماتریسی به دست می آید .

بر اساس این دیدگاه مدیر رسانه به دنبال تأمین اهداف سازمان متبوع می باشد و اهداف هر سازمان در کارکردهای آن متجلی می گردد. پس اگر مدیر رسانه‌ای بتواند به بهترین وجهی کارکردهای چهارگانه برشمرده شامل خبری (اطلاع رسانی)، آموزشی، سرگرمی و فرهنگ سازی را به انجام رساند در تحقق اهداف خود موفق اقدام کرده می باشد. برای اینکه کارکردهای یاد شده به بهترین وجه صورت یابند بایستی کل چرخه مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل در مورد آنها به اجرا درآید. به عنوان مثال برنامه ریزی و امر کنترل و نظارت برنامه‌های خبری می‌بایستی از برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده متفاوت باشد. همین گونه برنامه‌های آموزشی رسانه مستلزم طرح ریزی وسازماندهی متفاوتی نسبت به برنامه‌های تفریحی یا ترویجی (پرورشی) اند. ملاحظه می گردد که دیدگاه چهارم تا حدودی به مدیریت محتوایی در رسانه نزدیک تر می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی