عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

نوشتار حاضر باهدف مطالعه تاثیر مدیریت رسانه(با تاکید بر اینترنت) بر اخلاق سازمانی(متغیرهای عفت،اعتماد و حریم خصوصی) تدوین شده می باشد. این نگارش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه بین المللی المصطفی (174 نفر) تشکیل داده‌اند و با در نظر داشتن بهره گیری از فرمول کوکران نمونه‌ی آماری 120 نفر در نظر گرفته شده می باشد و همچنین نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی ساده می باشد. درجمع‌آوری داده‌های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (ابزار پرسش نامه محقق ساخته که آزمون پایایی و روائی بر روی آن صورت پذیرفت) بهره گیری گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار استنباطی (آزمونt  تک نمونه، همبستگی پیرسون) بهره گرفته شده می باشد. نتیجه به دست آمده نشان داد مدیریت بر رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی می گردد. در پایان با در نظر داشتن یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی برای بهبود تأثیرات مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی ارائه گردیده می باشد.

واژه های کلیدی: مدیریت رسانه، اخلاق سازمانی، عفت، اعتماد، حریم خصوصی.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی