عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چکیده 1

مقدمه 2

فصل 1-کلیات پژوهش 5

1-1-…………………………………… اظهار مساله 5

1-2-……………………… اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3-……………………………………. سوال اصلی 7

1-4-…………………………………… سوالات فرعی 7

1-5-………………………………….. اهداف پژوهش 7

1-6-……………………………….. فرضیه‌های پژوهش 8

1-7-……………………… قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 8

1-8-…………… تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات پژوهش 9

فصل 2-ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش 11

2-1-…………………………………. پیشینه شناسی 11

2-2-………………………………….. مفهوم شناسی 14

2-2-1- رسانه 14

2-2-2- اینترنت 15

2-2-3- مدیریت رسانه 16

2-2-4- تعاریف اخلاق 17

2-2-5- اخلاق سازمانی 18

2-3-…………………………………. چهارچوب نظری 21

2-3-1- دیدگاه‌های مختلف مدیریت رسانه 21

2-3-2- نسبت رسانه و اخلاق 30

2-3-3- تأملی در نسبت مدیریت رسانه با مولفه‌ای اخلاق سازمانی 40

2-3-3-1-  مدیریت رسانه و تاثیر آن بر عفت 41

2-3-3-2-  مدیریت رسانه و تأثیر آن براعتماد 48

2-3-3-3-  مدیریت رسانه و تاثیر آن بر حریم خصوصی 58

2-4-…………………………………… مدل تحلیلی 81

فصل 3-روش اجرای پژوهش 84

3-1-……………………………………. روش پژوهش 84

3-2-………………………………….. جامعه آماری 85

3-3-………………………………… روش نمونه‌گیری 85

3-4-……………………………………. حجم نمونه 85

3-5-………………………………….. ابزار پژوهش 86

3-6-………………………….. روائی و پایائی پژوهش 88

3-6-1- روائی پرسشنامه 88

3-6-2- پایایی پرسشنامه 89

3-7-…………………………… روش گرد آوری داده‌ها 91

3-8-……………………… روش‌های آماری مورد بهره گیری 91

3-8-1- آزمون مستقل t استیودنت 92

3-8-2- ضریب همبستگی پیرسون 94

فصل 4-تجزیه و تحلیل داده‌ها 98

4-1-………………………………….. آمار توصیفی 98

4-2-…………. پرسشنامه‌های توزیع شده و نرخ پذیرش آنها 99

4-3-…………………….. توصیف داده‌های جمعیت‌شناختی 99

4-3-1- رتبه شغلی پاسخ‌دهندگان 99

4-3-2- مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان 101

4-3-3- رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 102

4-3-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان 103

4-3-5- جنسیت پاسخ دهندگان 104

4-3-6- سن پاسخ دهندگان 106

4-4-………………………………… آمار استنباطی 107

4-4-1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 107

4-4-2- آزمون t  تک نمونه‌ای (One Sample T Test) 108

4-4-3- آزمون همبستگی پیرسون 110

فصل 5-نتیجه گیری و جمع بندی پژوهش 115

5-1-…………………………………… اختصار پژوهش 115

5-2-………………………………….. نتایج پژوهش 115

5-3-… پیشنهاد‌ها و ارائه راه کارهای ناشی از نتایج پژوهش 118

5-4-……………………. پیشنهادهایی برای محققین آتی 120

5-5-………………………………….. موانع پژوهش 120

پیوست 122

منابع فارسی 126

منابع لاتین 129

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی