عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

علل مختلف ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد علل مختلفی اظهار شده می باشد. پارکر(2000) علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر اظهار می دارد:

 • شناسایی جایگاه
 • ارزیابی عملکرد مشخص می کند که مشکل در کجاها هست و کجاها نیاز به بهبود دارد
 • ارزیابی عملکرد به سازمان کمک می کند تا فرآیندهایش را به خوبی بشناسد و به این شناخت برسد که چه چیزی را می داند و چه چیزی را نمی داند
 • اطمینان از اینکه تصمیمات مبتنی بر واقعیت هستند نه مفروضات و حدسیات

هالمچی(2000)  نیز یک لیست کامل از علل انجام ارزیابی عملکرد اظهار کرده می باشد:

 • عدم ارزیابی کار موجب عدم فهم کار می گردد
 • عدم فهم کار موجب می گردد که نتوان کار را کنترل نمود
 • در صورتی که نتوان کار را کنترل نمود، نمی توان آن را بهبود بخشید
 • عدم اندازه گیری نتایج موجب می گردد که نتوان موفقیت را از شکست تشخیص داد
 • عدم شناخت موفقیت منجر به عدم ارائه پاداش می گردد
 • ارائه نکردن پاداش موجب می گردد که سازمان در امر پاداش دهی با شکست مواجه گردد
 • عدم شناخت موفقیت موجب می گردد که نتوان از آن پشتیبانی نمود و آن را ادامه داد
 • عدم شناسایی موفقیت یا شکست موجب عدم یادگیری می باشد
 • عدم تشخیص شکست موجب تکرار خطا و هدر رفتن منابع می باشد
 • عدم ارتباط نتایج با منابع مصرف شده، موجب عدم فهم هزینه های واقعی می باشد
 • عدم شناخت هزینه های واقعی موجب می گردد که نتوان در مورد منابع آن هزینه تصمیم گیری نمود
 • مشخص نکردن کل هزینه ها، موجب می گردد که نتوان از پول بهترین ارزش افزوده را دریافت نمود
 • روشن نکردن کامل نتایج، توانایی مدیران را در گفتگو و به اثبات رساندن سازمان در نظر ذینفعان و مشتریان تحلیل می برد و در نتیجه سازمان از طرف عموم طرفداری نمی گردد.

7-2 روشهای مختلف اندازه گیری کارایی

برای تعیین اندازه عدم کارایی یک بنگاه، بایستی از یک استانداردی بعنوان ملاک مقایسه بهره گیری نمود. به گونه کلی امروزه برای ارزیابی کارایی دو روش پارامتری (اقتصاد سنجی) و ناپارامتری (برنامه ریزی خطی) مورد بهره گیری قرار می گیرند (امامی میبدی 1390).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف های فرعی:

 1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
 2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
 3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای