عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 1-1 شاخص های ورودی و خروجی عملکرد بانک.. 10

جدول2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد.. 25

جدول1-2 مقایسه ارزیابی عملکرد سنتی و جدید.. 25

جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری.. 39

جدول 3-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور.. 53

جدول 4-2 مطالعات انجام شده داخلی.. 67

جدول 1-3 متداولترین متغیرهای مورد بهره گیری در زمینه ارزیابی کارایی بانک ها   75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-3 شاخص های مهم در ارزیابی کارایی بانک.. 75

جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی.. 81

جدول 1-4 متغیر های ورودی و خروجی در سال 1390 و 1391. 94

جدول 2-4 داده های مربوط به مدل SFA.. 97

جدول 3-4 داده های مربوط به مدل SFA.. 100

جدول 4-4 بعضی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال90. 100

جدول 5-4 بعضی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال91. 101

جدول 6-4 ضریب همبستگی پیرسون.. 101

جدول7-4 مرحله اول مدل  BCCوردی محور سال 1390. 103

جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391. 104

جدول 11-4 تعدیل ورودی ها با بهره گیری از مدل SFA.. 107

جدول 12-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل  BCC ورودی محور سال 1390. 110

جدول 13-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل  BCC ورودی محور سال 1391. 111

جدول 14-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست قبل از تعدیل ورودی ها.. 113

جدول 15-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست.. 116

جدول16-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست بعد از تعدیل ورودی ها.. 116

جدول 17-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست.. 119

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 نقشه راه.. 13

شکل 1-2 تابع تولید مرزی تصادفی 30

شکل 2-2 سیستمی با واحدهای تصمیم گیری مختلف 33

شکل 3-2 جایگاه تولید کنندگان در فضای یک داده و یک ستاده 35

شکل 4-2 محاسبه ی مقیاس عملکرد در DEA Error! Bookmark not defined.

شکل 5-2 نمایش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس   36

شکل 6-2 مرزکارا در حالت دو ورودی و یک خروجی 38

شکل 4-3 مدل مفهومی پژوهش Error! Bookmark not defined.

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای