دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 1-1 شاخص های ورودی و خروجی عملکرد بانک.. 10

جدول2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد.. 25

جدول1-2 مقایسه ارزیابی عملکرد سنتی و جدید.. 25

جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری.. 39

جدول 3-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور.. 53

جدول 4-2 مطالعات انجام شده داخلی.. 67

جدول 1-3 متداولترین متغیرهای مورد بهره گیری در زمینه ارزیابی کارایی بانک ها   75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-3 شاخص های مهم در ارزیابی کارایی بانک.. 75

جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی.. 81

جدول 1-4 متغیر های ورودی و خروجی در سال 1390 و 1391. 94

جدول 2-4 داده های مربوط به مدل SFA.. 97

جدول 3-4 داده های مربوط به مدل SFA.. 100

جدول 4-4 بعضی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال90. 100

جدول 5-4 بعضی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال91. 101

جدول 6-4 ضریب همبستگی پیرسون.. 101

جدول7-4 مرحله اول مدل  BCCوردی محور سال 1390. 103

جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391. 104

جدول 11-4 تعدیل ورودی ها با بهره گیری از مدل SFA.. 107

جدول 12-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل  BCC ورودی محور سال 1390. 110

جدول 13-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل  BCC ورودی محور سال 1391. 111

جدول 14-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست قبل از تعدیل ورودی ها.. 113

جدول 15-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست.. 116

جدول16-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست بعد از تعدیل ورودی ها.. 116

جدول 17-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست.. 119

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 نقشه راه.. 13

شکل 1-2 تابع تولید مرزی تصادفی 30

شکل 2-2 سیستمی با واحدهای تصمیم گیری مختلف 33

شکل 3-2 جایگاه تولید کنندگان در فضای یک داده و یک ستاده 35

شکل 4-2 محاسبه ی مقیاس عملکرد در DEA Error! Bookmark not defined.

شکل 5-2 نمایش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس   36

شکل 6-2 مرزکارا در حالت دو ورودی و یک خروجی 38

شکل 4-3 مدل مفهومی پژوهش Error! Bookmark not defined.

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق