عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 3-1  طیف لیکرت  …………………………………………………………………………………………….. 90

جدول3-2 ضریب آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………….. 93

جدول4-1  وضعیت پرسشنامه ………………………………………………………………………………………   101

جدول4-2 رتبه شغلی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………..  102

جدول4-3 مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………..   103

جدول4-4 رشته تحصیلی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….. 104

جدول4-5 سابقه خدمت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………  106

جدول4-6 جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………  107 

جدول4-7 سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………….  108

جدول4-8 اختصار آزمون کولموگروف – اسمیرنوف یک نمونه ای ………………………….  110

جدول4-9 آزمون t تک‌نمونه‌ای پیرامون اختلال مدیریت رسانه بر  عفت…………………..  111

جدول4-10 آزمون t تک‌نمونه‌ای پیرامون اختلال مدیریت رسانه بر  اعتماد……………..    112

جدول4-11 آزمون t تک‌نمونه‌ای پیرامون اختلال مدیریت رسانه بر  حریم خصوصی … 112

جدول4-12 همبستگی بین عفت و اعتماد  …………………………………………………………………  113

جدول4-13 همبستگی بین عفت و حریم خصوصی  ……………………………………………   114

جدول4-14 همبستگی بین اعتماد و حریم خصوصی   …………………………………………   115

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی