عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

  • کارائی:

تعریف نظری: تعاریف متعددی برای کارائی ارائه شده می باشد که در این جا به تعریف فارل که تعریف مقدماتی کارائی در راستای توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها بوده تصریح می گردد. فارل کارائی را به صورت نسبت مجموع موزون خروجی های بدست آمده تقسیم بر مجموع موزون ورودی های مصرف شده برای تولید این خروجی ها تعریف کرده می باشد(Farrel, 1957).

تعریف عملیاتی: اندازه کارائی برابر می باشد با عملکرد واقعی تقسیم بر عملکرد ایده آل(اخوان، 1384، ص 56).

  • مرز:

تعریف نظری: نشان دهنده ارتباط محصول و عامل تولید می باشد( امامی میبدی، 1379، ص36).

تعریف عملیاتی: مرز معمولآ در سنجش کارایی شعب به صورت تابع اظهار می گردد لذا این تابع حداکثر تولید قابل حصول از عامل تولید را در حالات مختلف نشان میدهد(امامی میبدی، 1384، ص36 ).

  • روش تحلیل پوششی داده ها

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه ارزیابی کارایی و عملکرد، تحلیل پوششی داده ها می باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به مقصود محاسبه کارایی واحدها بهره گیری می گردد. امروزه بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمان ها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و… بهره گیری می گردد.

  • واحد های تصمیم گیرنده(DMU):

تعریف نظری: واحد تصمیم گیرنده عبارتنداز یک واحد سازمانی با یک سازمان مجزا که یک فردی با نام رئیس یا مرئوس آن را اداره می ‌کند(آذر و غلامرضایی، 1385، ص 95).

تعریف عملیاتی: واحد تصمیم گیرنده واحدی می باشد که با دریافت ورودی X و خروجی Y را تولید می کند. ورودی و خروجی واحدهای تصمیم گیرنده یا به صورت تک مولفه و یا به صورت بردار در نظر گرفته می گردد،که در این پژوهش بانک واحد تصمیم گیرنده می گردد. به عنوان مثال ورودی واحد J با بردار( نشان داده می گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید