شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار

رشد معنویت باعث بهبود در تمام سطوح ذهن می گردد و شاخص های آن عبارتند از افزایش سلامتی، شادکامی، فرزانگی یا خردمندی، موفقیت و رضایت( هیتون[1]و همکاران، 2004: 64).حرکت بسوی هماهنگی کار و معنویت برای افراد و سازمانها، تا در محیط کار جهت، کمال و احساس تعلق خاطر به وجود آید. معنویت، هدف زندگی کاری فرد را با هدف زندگی شخصی او متناسب ساخته و در مجموع به زندگی او معنا می دهد و همانگونه که گیبون در سال 2000 می گوید؛ نظریه­ی معنویت در محیط کاری یک پیشامد مهم در دهه­ی اخیر می باشد (علی پناهی، 1387: 9).

 

3-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت

هرچند بین دو واژه دین و معنویت ارتباط نزدیکی هست اما بین آنها تفاوتهایی نیز هست. از لحاظ تاریخی نیز معنویت ریشه در دین دارد. کاواناگ[2] تصریح می کند که گرچه معنویت از لحاظ تاریخی ریشه در دین دارد، اما کاربرد کنونی اش در  کسب و کار و در محیط کار غالباً با هیچ سنت مذهبی مشخصی در ارتباط نیست. دیدگاه غالب در بین  مولفان و محققان در حوزه معنویت در سازمان این می باشد که معنویت و دین دو چیز کاملاً جداگانه و متفاوت هستند( کاوانگ، 1999). اگرچه کاربردهای رایج معنویت ممکن می باشد با یک سنت خاص دینی همراه نباشد ریشه این فرق حداقل به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، و تمایزی که ویلیام جیمز[3] در کتاب گوناگونی تجربه های دینی بین دین شخصی و دین نهادی قایل هست باز می گردد. در فرق بین معنویت و دین بعضی مدعی برتری معنویت به دین هستند و بعضی دیگر برعکس. همچنین آندرهیل در کتاب زندگی معنوی، معنویت را قلب هر دین می داند و زندگی معنوی در نظر وی زندگی کامل و اصلی می باشد که انسانیت برای آن ساخته شده می باشد( عابدی جعفری و رستگار، 1386: 105).

پارکامنت می گوید ” دین با امور سازمانی، شعائر و ایدئولوژی مرتبط می باشد و معنویت با امور شخصی، تأثیرگذار و ناشی از تجربه  و تفکر در ارتباط می باشد” . وی این را امری محدودکننده و بازدارنده نیرویهای انسانی، و معنویت را امری پسندیده می داند که با بزرگترین توانمندی های بشر در ارتباط می باشد.

دین به معنای نظام اعتقاد به خداوند یا نیروی فوق بشری، شعائر عبادی یا دیگر مراسم متمایل به چنین نیرویی می باشد. اما پیش روی، معنویت تجربه ای می باشد که با آگاهی یافتن از یک بعد غیرمادی همراه می باشد و ارزش های قابل تشخص آنرا معین می سازد. این ارزشها به دیگران، خود، طبیعت و زندگی مربوطند و به هر چیز که فرد بعنوان غایی قلمداد می کند اطلاق می گردد. بعبارت دیگر معنویت آگاهی از بعد غیرمادی، داشتن معنا و هدف در زندگی، داشتن رسالت در زندگی، تقدیس زندگی، احساس نوع دوستی و آگاهی از زندگی خود و دیگران می باشد.

دایمن[4] تفاوتهای میان معنویت و دین را مشخص می کند. مذهب یک امر بیرونی و خارجی می باشد که بر شعائر و قوانین دینی و تشریفات تأکید دارد در حالی که معنویت امری می باشد که تمرکزش بر مسائل درونی می باشد و غیر متعصبانه، غیر انحصاری، غیر جنسیتی و غیر پدرسالارانه می باشد.

میترف و دنتون در تحقیقات جامع و تجربی که در سال 1999 داشته اند به این نتیجه رسیده اند که افراد بین دین و معنویت فرق می گذارند. تقریباً 30% پژهش شدگان در این تحقیقات  در مورد دین و معنویت دیدگاهی مثبت داشتند، تقریباً 2% دیدگاهی مثبت به دین و دیدگاهی منفی نسبت به معنویت، حدوداً یا اکثریت به معنویت دیدگاهی مثبت و به دین دیدگاهی منفی داشتند و دیدگاه  8% از آنان هم نسبت به دین و هم نسبت به معنویت منفی بود و پس تقریباً 90% افراد نسبت به معنویت توجه مثبت داشته اند. نتایج تحقیقات میتروف و دنتون منجر به 4 جهتگیری نسبت به دین و معنویت گردید که بطور اختصار آنرا در جدول می توان نظاره نمود:

[1] . Heaton

[2] . Cavanagh

[3] . Willam James

[4] . Diman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان