عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

: روش شناسی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
 • ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
 • ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
 • جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….. 112
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-3 متغیرهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

8-3 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 113

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114

10-3 تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………………………………………………………. 115

11-3 تحلیل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………… 116

12-3 اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

فصلچهارم : تجزیهوتحلیلداده ها

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
 • توصیفویژگیهایجمعیت شناختیاعضاینمونه ………………………………………………………………………………… 119
  • جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………… 120
  • سن …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
  • تجربه کاری…………………………………………………………………………………………………………… 122
  • وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………. 123
  • سطح سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 124

3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 125

1-3-4  ضریبهمبستگیبینمتغیرهایپژوهش ………………………………………………………………… 125

2-3-4  ارزیابیبخشاندازه گیریمدل ………………………………………………………………………………. 126

1-2-3-4  تحلیلعاملیتاییدیمتغیر هوش معنوی ……………………………………………………………. 126

2-2-3-4 تحلیلعاملیتاییدیمتغیر رهبری موثق ……………………………………………………………… 127

 • مدلسازیمعادلاتساختاری ………………………………………………………………………………. 129

2-3-3-4 فرضیه  پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 131

5-4 اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 132

فصلپنجم:  نتیجه گیریوپیشنهادات

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

2-5 بررسیاجمالیتحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 134

3-5 نتایجحاصلازآمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………………………… 134

4-5نتایجحاصلازآماراستنباطی ………………………………………………………………………………………………………………. 134

5-5 نتایجحاصلازفرضیاتتحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 135

6-5 نتیجهگیریوپیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 137

1-6-5 پیشنهاداتیبرایسازمانموردمطالعه ……………………………………………………………………………………. 138

 • پیشنهادهاییبرایتحقیقاتآتی ………………………………………………………………………………………….. 139

7-5 محدودیتهایوتنگناهایتحقیقحاضر …………………………………………………………………………………………….. 140

 • اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

منابع و مآخذ

فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

 

فهرست پیوست ها

الف) پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

ب) پرسشنامه رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………………………………. 150

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان