عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای تحلیل داده ها

از آنجایی که در این پژوهش برآنیم تا ارتباط بین دو متغیر را بسنجیم لذا روش تجزیه و تحلیل ساده همبستگی بهترین روش در این پژوهش می باشد و در صورتی که طبق فرضیه به ما اثبات گردید که میان این دو متغیر ارتباط همبستگی هست از روش واکاوی رگرسیون  برای پیش بینی اندازه متغیر وابسته( رهبری موثق) با بهره گیری از اندازه متغیر مستقل( هوش معنوی) بهره گیری خواهیم نمود.

از آنجایی که مقاله حاضر چند متغیره می باشد از نرم افزار “لیزرل” بهره گیری خواهیم نمود. همان گونه که میدانیم از این نرم فزار برای پردازشمدلهاییکه شاملمتغیرهایمکنون،خطاهایاندازهگیریدرهریکازمتغیرهای وابستهومستقل،علیتدوسویه،همزمانیو وابستگیمتقابلمیباشدطرحریزیگردیدهاست. امااینروشرا میتوانبهعنوانمواردخاصیبرایروشهایتحلیل عاملیتاییدی،تحلیلرگرسیونچندمتغیری،تحلیلمسیر،مدلهایاقتصادیخاصدادههایوابستهبهزمان،مدلهای برگشتپذیروبرگشتناپذیربرایدادههایمقطعی/طولی،مدلهایساختاریکوواریانسوتحلیلچندنمونهاینیزبهکاربرد.

 

1-6 چارچوب کلان نظری پژوهش

حاصل مطالعات اکتشافی نگارنده کمک نمود تا بتوانیم مدل مفهومی پیشنهادی خود را بعنوان یک چارچوب نظری در انجام پژوهش بصورت زیر ارائه نماییم.خاطر نشان می گردد این مدل با اقتباس از  مدل آویلیو و گاردنر (2005) در خصوص رهبری موثق و دیدگاه ویگ ورث که در سال 2003 درمورد هوش معنوی ارائه شده، اظهار گردیده می باشد که درادامه مطلب آنرا نظاره خواهید نمود.

متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل: هوش معنوی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وابسته: اندازه موثق بودن رهبران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان