عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود

2-5-1محافظه کاری

محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری  می باشد که همواره در ارائه اطلاعات مالی  مورد توجه تهیه کنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد : نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع [1] ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون[2] (1995) مطرح شده می باشد . دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو  یاد شده می باشد. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند» ( باسو، 1997، ص7 ).[3]

از آنجا که بازده­های سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند این تعریف از محافظه­کاری ارتباط سود ـ بازده را تحت تأثیر قرار می­دهد. باسو با بهره گیری از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان می­دهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی( اخبار بد) بیشتر و به هنگام­تر از واکنش سود نسبت به بازده‌های مثبت ( اخبار خوب) می باشد. باسو این واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را « عدم تقارن زمانی سود[4]» نامید و آن را به عنوان معیاری از محافظه کاری معرفی نمود (رویچوداری و واتز، 2007 ، ص3)[5].

به بیانی دیگر عدم تقارن زمانی سود مبین این می باشد که سود به بازده های منفی زودتر و بیشتر از بازده­های مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان می­دهد. از این رو، با بهره گیری از معیار باسو هر چه عدم­تقارن زمانی سود یعنی تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بیشتر باشد محافظه­کاری در گزارشگری مالی بیشتر می باشد.

2-5-2 تعاریف محافظه کاری

در حسابداری سنتی محافظه کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تاخیرسودها تعریف شده می باشد، پیش­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها می باشد. محافظه کاری اظهار گر این نیست که تمام جریان­های نقدی مربوط به درآمد بایستی پیش از شناسایی سود ـ برای مثال شناسایی فروش­های نسیه دریافت شوند، بلکه بایستی این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت « تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان » تفسیر شده می باشد(باسو، 1997، ص7).

از نظر بیور[6] (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای می باشد که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می گردد و زیان­های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.

کیسو و همکاران [7] (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به گونه سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای می باشد که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن می باشد موجب ارائه بیش ازواقع دارایی­ها و سود گردد راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 (1980) چنین می گوید: «… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد نمود که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».

ولک وهمکاران[8] (2001) محافظه کاری راتمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سود ها وارزشیابی هرچه  کمتردارایی ها می دانند.

واتس[9] درسال( 2003) محافظه کاری را به عنوان اندازه قابلیت رسیدگی (تأیید پذیری) بالاتر موردنیاز، برای شناسایی سودها نسبت به زیان ها تعریف کرده می باشد. محافظه کاری دربیان سنتی عبارت می باشد ازاینکه:”هیچ سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها پیش بینی کن” . باوجود انتقادهایی تاکنون به محافظه کاری شده می باشد ، محافظه کاری درحسابداری برای قرن ها دوام پیدا کرده و به نظر می رسددرچندین سال گذشته افزایش یافته باشد.

از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می گردد ، تعریف شده می باشد :

شناخت دیرتر درآمد فروش ؛

شناخت سریع تر هزینه ؛

ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا

ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، 1381 ، ص 54 ).

از نظراسمیت واسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکارحسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که درنهایت به ارائه کمتردارایی ها ودرآمدها بینجامد وکمترین اثرمثبت را برحقوق صاحبان سهام داشته باشد(مجتهد زاده، 1391، ص2).

بلیس معتقد می باشد محافظه کاری شناسایی تمامی زیان های بالقوه وعدم شناسایی سود های محتمل می باشد (مجتهد زاده، 1391، ص3).

باوجود فقدان تعریف جامع برای محافظه کاری، درادبیات حسابداری دوویژگی مهم مطالعه شده می باشد. نخست، تمایل به سریع کردن شناسایی زیان ها وبه تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو یاد شده می باشد. دوم، وجود جانبداری درارایه کمتراز واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازارآن که فلتهام واولسون آن را مطرح کرده اند (مجتهد زاده، 1391، ص3).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات نشان می دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری ، تغییر دربرآورد های حسابداری  و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند.

محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی درشناسایی اخبار خوب درمقابل اخبار بد، درصورت های مالی تفسیر شده می باشد. دراین تفسیر ازمحافظه کاری، سود حسابداری اخباربد راسریعتر از اخبار خوب منعکس می کند. با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار می توان عدم تقارن زمانی درشناسایی اخبار بد واخبارخوب را به عنوان معیاری از رفتار محافظه کارانه آزمون نمود.

[1] – Downward bias

[2] -Feltham and Ohlson.1995

[3] – Basu

[4] – Asymmetric timeliness of earnings

Wats-[5]

[6] – Beaver1998،

[7] – Kiso et all2001،

[8] -Volk et all2001،

[9] – Vatts2003،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری