عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2روش تحلیل پوششی داده ها( DEA)

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد همواره مورد توجه محققین قرار داشته می باشد. یکی از ابزار اندازه گیری کارایی بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این بخش آغاز تاریخچه ای از تحلیل پوششی داده ها ارائه و مزایای بهره گیری از این تکنیک تبیین داده شده می باشد. سپس بعضی مفاهیم پایه ای و مدلهای مختلف تحلیل پوششی داده ها به اختصار معرفی شده و در انتها چندین مدل رتبه بندی واحد ها تبیین داده شده می باشد.

فارل در سال 1957 برای اولین بار برای تخمین کارایی روش غیر پارامتریک را مطرح نمود. او به جای تخمین تابع تولید با بهره گیری از مشاهدات مقادیر مرزی ورودی ها و خروجی ها کارایی را برای واحد های مورد مطالعه محاسبه نمود و مرز کارایی را بدست آورد. این مرز به عنوان معیاری برای مقایسه کارایی واحد های تصمیم گیرنده بکار برده گردید. همچنین فارل کارایی را به دو بخش تکنیکی و تخصیصی تقسیم نمود که با ترکیب این دو کارایی، کارایی کلی( یا اقتصادی) به دست آمد. بعد ها چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان « تحلیل پوششی داده ها» نام گرفت و اولین با در رساله دکتری « ادوارد رودز» و به راهنمایی « کوپر» تحت عنوان « ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا» در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد بهره گیری قرار گرفت. چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 مقاله ای تحت عنوان « اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده» ارائه نمودند(Charnes, A., 1978). از آنجا که این مدل توسط چارنز، کوپر و رودز ارائه گردید به مدل CCR که از اول نام این سه فرد تشکیل شده معروف گردید. هدف در این مدل، اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک، شهرداری ها و غیره که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم هستند، میباشد(مهرگان،1387).

چارنز، کوپر و رودز تحلیل پوششی داده ها را چنین تعریف کرده اند (Charnes, A., 1978): DEA  یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) می باشد. عمومآ یک DMU به عنوان نهادی در نظر گرفته می گردد که مسئول تبدیل نهاده ها به ستانده ها می باشد و عملکردش در اربطه با چگونگی انجام این فعالیت سنجیده می گردد. در کاربردهای مدیریتی DMU ها شامل شعب بانک، شعب فروشگاه های زنجیره ای، مدارس، بیمارستان ها و غیره می باشد و به این جهت به آن واحد تصمیم گیرنده گفته می گردد که مدیران آن واحدها تا اندازه ای در تصمیم گیری، آزادی مدیریتی دارند و می توانند در مورد چگونگی به کارگیری منابع در اختیارشان تصمیم بگیرند(Tone, Seiford, cooper, 2007).

با در نظر داشتن این که سیستم مورد نظر شامل سیستم های تولیدی و خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و یا دولتی و غیر دولتی می گردد، لذا در ادبیات تحلیل پوششی داده ها به مقصود جلوگیری از پراکنده کاری، به جای عوامل ورودی سیستم، از مفهوم نهاده و به جای محصولات خروجی سیستم، از مفهوم ستانده بهره گیری می گردد. مفاهیم نهاده و ستانده از علم اقتصاد گرفته شده می باشد که مبنای تحلیل های این روش جدید می باشد.

تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده، این فرض را قائل می باشد که واحدهای تصمیم گیرنده تحت مطالعه، نهاده های مشابه را برای تولید ستانده های مشابه بکار می گیرند؛ به این ترتیب با بهره گیری از روشهای متداول ارزیابی مانند تحلیل پوششی داده ها به مقایسه عملکرد می پردازیم.

تحلیل پوششی داده ها (DEA) مبتنی بر یک سری بهینه سازی با بهره گیری از برنامه ریزی خطی می باشد و نوع تابع آن از قبل مشخص نبوده تا برای پارامترهای آن برآورد نمود، پس این روش را «ناپارامتریک» گویند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای